Tfejt

Dil-kanzunetta hu li nista’ ntik.
Tippretendix affarijiet kbar.
Ma nistenniekx tibdel l-ilma fi nbid.
Jien għal haw’, int kompli sejjer.

Rit: O Mulej Alla tiegħi dejjem tistaqsini u jien ma nafx.
Ejja ħu magg te miegħi, forsi nista’ ngħinek taqta’ l-għatx.
O Mulej ħabib tiegħi dejjem idħaq, ferraħ lil kulħadd.
U jekk mal-ħin tibda’ tegħja, poġġi ħdejja u naqliblek platt.

Għedtli nżomm dejjem id-dawl mixgħul, iżd’issa sar il-ħin u tfejt.
Jien għal hawn, tridx tibqa’ ħdejja? Ilgħala qed tibki Pawl?

****************************

Għandi l-għatx

Pruvajt nikteb poeżija iżda ma rnexxilix.
Mort anke sal-Etjopja biex nagħmel il-ġid.
Irrid indoqq dil-melodija, ma rridx inwassal messaġġ.
Melodija antipatka b’ritmu antipatku.

Melodija ftit prekarja li ma tantx taqtagħlek għatx.
Prova kanzunetta oħra jew mur sal-Mandraġġ.
Kull filgħodu nqum imdamdam qisni biċċa xiħ marid.
Naqbad żobbi u nfaqqagħlu ħa nneħħilu s-sadid.

Rit: Xarrabtlek xufftejk, stejqer għal ftit.
Kemm hi iebsa l-qabża! Iżda daqt tasal jekk Alla jrid.

Id-dubbien daqt se jattakka, jaqbel li nsejħu ‘l tas-S.A.I.
Soċjetà Anti-Insetti, jirbħu kull kumbatt.
Jew nilagħbu logħba oħra, inti oqgħod il-mamà,
storja ta’ kif fantażija serqet realtà.

O Marija l-iżjed ħelwa, minn ġot-tempju noħorġuk,
nidilkuk biċ-ċikkulata biex nuruk li nħobbuk.
Tereż, int in-nanna tagħna u lejk għandna kull rispett!
Kuntenti aħna nkunu miegħek, mhux bħal fi żmien l-interdett.

****************************

Sekwestrin

Demmi issa vvalenat. Kont ħadt is-sekwestrin.
Inħares lura u ninduna kemm fil-qalb hemm dispjaċir.
Sekwestrin

Friegħi minn ġismi ħerġin, il-fjuri tal-ħadid.
L-art mielħa u mal-ewwel xita se jiekolni is-sadid.

Dejjem tistaqsi hux! Issa dak li hu hu. Sekwestrin.

Ma bsartx li se nasal s’hawn, għajnejja miksurin.
Jien tħawwilt ġo dan il-vojt il-kbir. Kemm dam biex għadda l-ħin!
Inħares lura u ninduna kemm fil-qalb hemm dispjaċir.

Inħares lura u ninduna kemm fil-qalb hemm dispjaċir.

Dejjem tistaqsi hux! Issa dak li hu hu.
Dejjem tistaqsi hux! Issa dak li hu hu.

Tlaqtni bħal buffura riħ.

****************************

Is-sengħa tal-imħabba

Int togħġbok il-moħqrija
Twaddabni ‘l hemm u ‘l hawn
B’kelma ttellagħni l-ġenna
Ma ndumx wisq ma ninżel l-art.

Inti fjura selvaġġa
Inti l-bidu u t-tmiem
Ejja missni u fejjaqni
Inti d-duwa, jiena l-ġdiem.

Għajnejk iħarsu lejja
Fommok ma jkellimnix
U donnok trid xi ħaġa tgħidli
U għall-mistħija ma tgħidlix.

Is-sajjied mingħajr il-qasba
In-nassab mingħajr ix-xbiek
Għallimni s-sengħa tal-imħabba
Forsi qalbi tistrieħ.

****************************

Miegħek immur

Taf li rrid insir parti mill-mewġ,
Jew ċagħqa fuq bajja, ramla waħda fil-plajja.

Ma rridx sehem mill-frott tal-art.
Onfoħli, itfini, ħassarni, insini.

Taf li rrid miegħek immur, miegħek immur, miegħek immur.

Il-ġenna li trid mhux qiegħda ‘l bogħod.
Titlaq inti, nitlaq jien, filkas jien noqgħod barra.

Naf, ma tafx, li dis-sena fjakk il-ħsad.
Kienet sena ta’ qtigħ il-qalb.

Taf li rrid miegħek immur, miegħek immur.

Mhux ħtija tagħna li qegħdin hawn illum.

****************************

Erġajt waqajt f’koma

Daħlet ix-xemx, il-baħar qed jitqalleb,
qabad jonfoħ ir-riħ, mhux sinjal tajjeb.

F’moħħi hemm dlam, erġajt waqajt f’koma,
xufftejja mqarqċin u togħma morra.

Ħmura fil-ħolm, kulħadd qiegħed jispara.
Hemm gwerra wara l-bieb, funeral f’darna.

Ma tagħmlu xejn ma’ ġens qalbieni bħalna.
M’hemmx ċans l-invażur li jidħol f’darna.

Amen, amen

Daħlet ix-xemx, il-baħar qed jitqalleb,
qabad jonfoħ ir-riħ, mhux sinjal tajjeb.

Agħmlu kuraġġ, għandna naħbtu ma’ gżira,
nies twajba li jilqgħuk b’ħobża u sardina.

Amen, amen, amen, amen.

****************************

Id-diqa ħelwa ta’ filgħaxija

Id-diqa ħelwa ta’ filgħaxija
Twennisni, timlieli l-vojt.
Did-diqa ħelwa kollha għalija
U tiegħi hi biss.

Dejjem tara x’tagħmel u x’tivvinta kull filgħaxija.
Biex tissaħħaħ dejjem taf li s-sema hemm.
Għax widnejja kollha faħam, widnejja kollha faħam.
Ninġabru flimkien.

Did-diqa ħelwa xej’ ma fiha,
Kitarra u sigarett.
Waħdi haw’ fuq fil-gallarija,
bil-ħajja fil-bogħod.

Għax bil-kalma żgur li tiġi.
Dejjem isma’ ħalli tiġi.
Għax did-dalma żgur li titlaq bis-serħan.

Id-diqa ħelwa ta’ filgħaxija
twennisni, timlieli l-vojt.
Tipprova ddeffes denbha l-ħtija.

Dejjem tara x’tagħmel u x’tivvinta kull filgħaxija.
Biex tissaħħaħ dejjem taf li s-sema hemm.
Għax widnejja kollha faħam, widnejja kollha faħam.
Ninġabru flimkien.

****************************

Kuraġġ Bezzina

Se nitilfek għal ftit.
Se nitilfek għal ftit.
Intbaħt li kieku beżgħan, kieku beżgħan m’iniex, jew forsi ftit.

M’hemmx iktar xi ngħidu, poġġi ħdejja u nistennew.
Għamilt li stajt, kuraġġ Bezzina, int tifel sew!
Dejjem għamilt kollox sew.

****************************

Il-Ġorf

Imxejt bil-kwiet f’mogħdija bl-ifjen trab
Taħti l-Ġorf dalwaqt se jibla’ l-blat.
Ġa kważi dalam, ‘l haw ma jersqux nies
Ħlief fil-karozzi biex jaħxu fis-skiet.

Hemm kamra monument wara tant snin
Il-ħruq ġo sidri u is-swaba’ kesħin.
Ħsibt li fottejtek, għamiltlek ħażin
Intbaħt li kont tgħammidt bl-ilma tal-bir.

Rit: Għidli, fej’ kont tkun inti dak iż-żmien?
Fiċ-chewing gum fil-baħar li jagħrax l-ilsien.
Fil-ħobż biż-żejt, fis-sjesta, fil-kuntatti taħt il-friex
li lanqas melħ ta’ baħar miftuħ ma jfejjaq.

Tidher kuntenta ferm f’dak ir-ritratt
Xej’ ma jiddispjaċini mill-pass li kont ħadt.
Hemm żibel mormi u fjuri fil-viċin,
u nifhem ‘l għala m’aħniex ta’ xulxin.

Irrid inħares lejk, narak mill-bogħod,
għax fil-preżenza tiegħek qed nirtogħod.
O baħar kbir ejja tini bis-sieq.
Ftit diqa ħelwa hu dak li nixtieq.

****************************

Dritt għall-qiegħ

Taf biċ-ċert x’inhu tiegħek?
Kollox mogħti b’xejn, int taf, qtajtlek id-dejn.
Aħwa fi Krishna, ma’ Kristu,
hey presto kulħadd ħbieb, miraklu tal-ħallieq.

Għax ma tmurx tfittex band’oħra?
Fejn jistgħu jifhmuk,
jaf anke jkunu jriduk.

Taqtax qalbek ħudha l-qabża.
Taħtek abbiss, fondoq ikrah, baħar jibla’ n-nies.

Rit: Mal-kbir profeta,
ma’ Ġesù Kristu,
m’Abraham missierna,
kulħadd dritt għall-qiegħ.

Kont barrani u lqajtuni.
Jixlini dal-kliem, meta naf jien kif jien.
Baħħru għas-sema pajjiżhom.
Vjaġġaw fil-ġuħ u l-bard, u issa għandhom b’wirthom l-art.

Rit: Mal-kbir profeta,
ma’ Ġesù Kristu,
missierna Abraham,
sieħbi Faizal.
Kulħadd dritt għall-qiegħ.

U għaliex? Xortik mhijiex xortija.

****************************

Tgħidli le

Din l-għanja hija illużjoni, minna nies illużi.

Taf li jekk tgħidli le, jista’ jkun li jaqbilli hekk.
Taf li triqatna ‘l bogħod, int fil-Lvant, jiena fil-Punent.

Jekk ser tistad, għandek tkun taf, għandek tkun taf li jiena mejjet.

Kliem li jiftħu l-bibien midfunin f’xagħri kollu xewk.
Taf li ssaħħan il-qlub. Inti x-xemx, taħtek qed indub.

Żmien itfi dan-nirien. Roxx l-irmied għax naħseb kien divin.
Inħlejt. Ejja għax għajjejt. Nistenniek taħt siġra fid-dell.

Jekk ser tistad, għandek tkun taf, għandek tkun taf li jiena mejjet.

****************************

Kanzunetta biex timla

Din kanzunetta biex timla.
Din kanzunetta biex timla.
Din kanzunetta biex jgħaddi l-ħin.
Din kanzunetta biex jgħaddi l-ħin.

Din kanzunetta biex timla.
Din kanzunetta flok pirmla.
Din kanzunetta biex jgħaddi l-ħin,
Biex forsi jħenn għalina l-bambin.

Din kanzunetta kontra l-monotonija,
għax m’għandix ħeġġa mmur sa Sqallija.
Din kanzunetta biex jgħaddi l-ħin.

Żrajt il-qamħ nibtet sikrana,
żrajt ix-xgħir nibet ħafur.
Minn x’ħin jisbaħ sa ma jidlam,
nikkonfondi fej sa mmur.

Xita għamlet bir-riħ isfel.
Fej’ se mmorru nirtiraw?
Immorru s’għand il-furnara,
u biċċa ftira niddubbaw.

Il-Ġenna ma tmurx bid-dgħajsa,
u lanqas tmur bil-karozzin.
Għax il-Ġenna mhix ix-Xgħajra
U lanqas hija Xrobb l-għaġin.

Kemm nixtieq inbusek bewsa,
u tal-bewsa nħallas lira.
Għax il-lira tmur u tiġi,
u il-bewsa tibqa’ tifkira.

Qalu l-baħar jieħu u jagħti.
Lili ħadli u ma tanix.
Ħadli lill-maħbub ta’ qalbi,
tlabtulu u ma tahulix.

Mp3 minflok quddiesa,
kaxxa pizza flok insum,
mixi biex inkeċċu x-xjaten.
Terapija għal erbgħin jum.

Għandi għoqla fuq l-istonku,
u ma nistax nara ċar.
Moħħi issa ddallam sewwa.
Fittex ħudni lejn id-dar.

Din kanzunetta biex timla.
Din kanzunetta biex timla.
Din kanzunetta biex jgħaddi l-ħin.
Din kanzunetta biex jgħaddi l-ħin.

Din kanzunetta biex jgħaddi l-ħin,
biex forsi jħenn għalina l-bambin.