fejn hu l-ferħ?

Ħabib qed narak ftit imriegħed u kemmxejn beżgħan
Jekk għajjejt jien lest nimxi miegħek, jew naqbdu ajruplan.

Il-ħajja ttik bis-sieq, biss taqtax qalbek, mhux kollox sabiħ.

Fejn huwa il-ferħ? Fejn hu qiegħed?
Dak spiċċa u mar.
Fejn huwa il-ferħ? Fejn hu qiegħed?
Taf ħallejtu d-dar.

Dak li għandi jien qisu tiegħek, tikkonfondi xej.
Il-problemi fil-Lvant Imbiegħed, naqtagħlek id-dejn.

Il-ħajja ttik bis-sieq, biss taqtax qalbek, mhux kollox sabiħ.

Fejn huwa il-ferħ? Fejn hu qiegħed?
Dak spiċċa u mar.
Fejn huwa il-ferħ? Fejn hu qiegħed?
Taf ħallejtu d-dar.

****************************

fil-bosk

Kont miexi ġo xi bosk u nara bniedem għaddej
Għedtlu “ħares intlift, inti fej sejjer fej?”
Qalli “ħabib jien bħalek, jiena bniedem mitluf.
Ġo dan il-bosk inħossni f’ħalq il-lupu, l-ħaruf.”

Għedtlu “fejn huma sħabek? Mela ħallewk l-art?”
Qalli “iva telquni.” Ħeqq jiena bsart.
Għax jiena ġrali bħalu baqa’ biss tifkiriet.
U ġewwa dan il-bosk ix-xemgħa f’qalbi ntfiet.
Ritornell: Qawwi qalbek, kompli sejjer
Għax it-tama l-aħħar li tmut.
Grif, dwejjaq u dmugħ, parti mir-realta’
Ajjj ajj ajj ajj aj ja ja ja ja ja ja

Ma nafx x’se naqbad nagħmel fej sa nagħti rasi
Ħabib aħjar nitilqek toqgħodx tagħti kasi.
Għax int fittixt l-għajnuna w jiena ma tajtielekx,
Anzi irringrazzja l-Alla illi bqajt ma sħittekx.

U telaq w għadda ‘l hemm dal-bniedem għall-grazzja t’Alla
It-tnejn bla direzzjoni, it-tnejn ponta m’Alla
U issa bdejt ninkwieta għax beda’ dieħel il-lejl,
U jien ta’ dan il-bosk ma kelli ebda’ kejl.

Ritornell

Ġol-basket kelli torċ u ħriġtha forsi nara
Komplejt jiena bla ħeġġa nterraq b’pass ta’ ħmara
Daqqa naħbat ġo siġra, daqqa naqa’ mal-art
Komplejt jiena bla ħeġġa, bdejt immut bil-bard

U f’daqqa waħda bdejt nisma għajjat ta’ festa
U ħadt ir-ruħ għax fhimt illi dal-vjaġġ kien tlesta
Fil-pront nara lil sieħbi ġej imkisser, għajjien
Għedtlu “ħabib wasalna għall-festa! Ejja, dħalna flimkien!”

Ritornell

****************************

kemm jiena cool

Niġri w naqbeż ‘l hemm u ‘l hawn, kemm jiena cool
Interraq ‘l hemm, interraq ‘l hawn, kemm jiena cool
Indoqq f’heavy metal band, but I do not know where I stand

Ngħaddi minn ħdejk u ma nkellmekx, għax jiena cool
Ta’ bir-ruħi ma rajtekx, kemm jiena cool
Inpejjep xi sigarett, jew sigarru tal-farfett

Nilbes maskra ta’ kuljum, kemm jiena cool
Kull filgħodu malli nqum, kemm jiena cool
Ma’ ta’ barra immur tajjeb, ma’ ta’ ġewwa noħroġ il-ktajjen!

Naqdi ‘l Alla u lill-flus, kemm jiena cool
Jiena ċ-ċentru, jiena l-fus, kemm jiena cool
Nikteb diski ska u doom, fil-verita’ jien imbruljun!

Jien antikapitalist, nisrani u ambjentalist.
Insalva lid-dinja kollha, u ġo dari mietu kollha!

Nixtri l-kafe’ tal-kummerċ ġust, u l-ħalib tal-baqar kbar,
Nistudja l-arti, l-filosofija, w ta’ kuljum pornografija.
Niżra u naħsad, niffanga, nsum
Norqod, nistinka, ngħaġġel u ndum
Ngħabbi, inħott, nieħu, inrodd
Naqa’ u nqum, kemm jiena cool!

****************************

il-gaffa Hymac

Il-gaffa Hymac!
Żul minn hemm għaliex din kollox tfarrak!
Hija tgħaffġek mingħajr ebda’ ħniena, u għalik żgur li l-mewt tkun il-piena.

Il-gaffa l-għodda tal-kbarat illi jmexxu did-dinja.
U b’hekk huma dawn joħolqu linja bejn dawk foqra w il-ftit is-sinjuri.

Warrab għax tgħaffġek!
Hija ma tafx x’inhija l-imħabba, u ġo qalbna l-għadab jitrabba, lejn dil-gaffa li nħolqot mill-bniedem.

Il-gaffa Hymac!
Żul minn hemm għaliex din kollox tfarrak!
Hija tgħaffġek mingħajr ebda’ ħniena, u għalik żgur li l-mewt tkun il-piena.

****************************

sieħbi jħobb il-lejl

Sieħbi qalli illi jħobb il-lejl
Għax għalih bi nhar huwa theddida
Kif jisbaħ ifeġġu d-dlamijiet
U kuljum wieħed irid iweġġa’

Il-gwerra tiġġilidha fil-moħħ
Kontra l-moħħ, il-ġisem u l-kuxxjenza
Int tqabadt b’ħila kont kuraġġuż
Iżda meta żlaqt l-għadu ma ħennx għalik

Stajt għentek ħabib tibda’ ħajja mill-ġdid

Jekk se tagħti l-ferħ, Int li tagħti l-ferħ, meta tagħti l-ferħ, aħseb fija.

Ma nafux biex se nimlew il-vojt
Żgur li ma jinteliex b’materjali
Jien inħossni bniedem ivvizzjat
L-ikel, l-għażż, u l-kumdita’ kieluni

Bħal ma l-lejl jinbidel fin-nhar, inbdilt.
Inħlist mill-mibegħda w dak kollu li jdallam
Int tqabadt b’ħila kont kuraġġuż
Iżda meta żlaqt l-għadu ma ħennx għalik

Stajt għentek ħabib tibda’ ħajja mill-ġdid

Jekk se tagħti l-ferħ, Int li tagħti l-ferħ, meta tagħti l-ferħ.

Meta tagħti l-ferħ, Int li tagħti l-ferħ aħseb fija.

****************************

iċ-ċimiterju

Xi kultant nitlef ftit il-fil u ninsa minn fejn ġej,
’Il fej’ sejjer, fej’.
Il-ħajja fiha tlugħ u nżul,
Aktar tlugħ minn inżul,
Aktar tlugħ mi’ nżul.
Ma rridx ingerger, tifhimnix, tifhimnix ħażin,
ingerger m’iniex.
Iżda ta’ bniedem fqir li jien,
Ma narax ’il quddiem,
Nisħet il-ħolqien.
Inpoġġi bilqiegħda ħdejk, ġiex kitarri, ġiex tazzi te.
Tqabbad sigarett, u ndoqqu dan id-dwett, b’kordi mnikktin.
Nintilfu għal ftit, għal ftit meħlusin.
Il-kuġin qalli tinkwetax għax għal hawn m’aħniex
Trid jew ma tridhiex.
Ma tridx teħodha f’sens ħażin,
Li jrid jgħid hi din,
Li ma tridx titlef ħin.
Iċ-ċimiterju q’ed viċin, jgħidulek miskin,
għax fejn il-mejtin.
Lili jogħgobni filgħaxija
Iż-żiffa, iċ-ċipress, id-dija…
Inpoġġi bilqiegħda ħdejk, ġiex kitarri, ġiex tazzi te.
Tqabbad sigarett, u ndoqqu dan id-dwett, b’kordi mnikktin.
Nintilfu għal ftit, għal ftit meħlusin.

****************************

ma tridx tmur mal-feeling

tribulazzjoni,
tbatija bla glorja,
dieqa bla qies,
salib bla ħelsien.

Is-sema aħmar,
Skiet illi jwaħħxek
Wita u trab,
Nixfa u blat.

Dawruk ix-xjaten,
Qed iħejju l-massakru
Xenarju ta’ mewt
Festa ta’ telfien

Iċċedix l-armi,
Tqabad sal-aħħar
Sa ma jaħkmuk
Għal darb’ oħra jsallbuk

Ma tridx tmur mal-feeling, le le la tkunx skjav!

****************************

Tħeġġiġni w toqtolni

Emminni ma nafx x’inħoss, meta nsibni nħares lejk.
Għandix nobgħod, għandix ngħożż, dis-sbuħija li inti int.
Tixbaħ l’ ajkla fis-smewwiet, majestuża w rixek fin.
Inti fjura qalb l-għollieq, unur għall-ħolqien.

Taf li tkebbisni b’ dieqa illi tgħaxxik.
Jekk nista’ nonqsok, naqla’ għajnejja t-tnejn, ikun aħjar.

Ma nafx irridekx tkun taf li inti oħla minn kulħadd.
Kieku nqegħdek ġo mużew, biex kulħadd jitpaxxa bik.
Nistennik, biss jekk narak, nistaħba għax jien għarwien.
Inti fjura qalb l-għollieq, unur għall-ħolqien.

Taf li tkebbisni b’dieqa illi tgħaxxik.
Jekk nista’ nonqsok, naqla’ għajnejja t-tnejn, ikun aħjar.

Aħjar tgħeżżiżni waħda forsi nqum.
Inxammar il-kmiem, nibda’ x-xogħol.

****************************

l-ismack

Kif nisma’ l-qanpiena tal-bieb, ninħasad, niġi niftaħlek.
Ġa naf x’se tgħidli, għax issa drajt; “prova għejni, illum tal-aħħar.”

Drabi bqajt sod, sikwit ċedejt,
Ġieli anke wassaltek u bqajt ħdejk.
Imbagħad meta tistrieħ tkun trid tibqa’ miegħi,
Iżda jiena nkun irrid nitlaq’ minn ħdejk.

Għaliex l-ismack tkissrek, tkissirlek moħħok żgur!
L-ismack tkissrek, tkissirlek moħħok żgur.

Ngħidlek id-dritt ma nafx kif int, iżda issa kuntent li sirt naf min int.
Inħoss li naqblu w qegħdin fuq l-istess frekwenza, biss jiena fl-istilel ma nemminx.

Immorru bilqiegħda fuq il-bank,
Nisimgħek, inti tismagħni.
Nitħajru nixtru xi ġelat.
Hemm togħmiet differenti.

L-ismack tkissrek, tkissirlek moħħok żgur!
L-ismack tkissrek.

****************************

L-Orjent

Jien se nwaqqaf daqsxejn hawn
Għax id-dlam u xejn m’haw dawl
Naqbad ħwejjġi u immur
Għalkemm naf m’għandix raġun.

Nirkeb fuq il-bastiment
U inbaħħar lejn l-orjent
Fuq il-vapur boxxla m’hemmx
Direzzjoni ttina x-xemx.

Ix-xemx kiefra wisq bi nhar,
Ġieli anke jaqa’ ċ-ċpar
L-art issa qiegħda il-bogħod
Li mmur lura le m’hemmx mod

Qatt ma bsart li nasal s’hawn
Tlift it-tama, tlift id-dawl
Inħossni bniedem spiċċut
Jien għażilt illi immut.

****************************

Cinderella

Cinderella what should I do?
You ask me to love you, I’ll surely do.

Love you
You’re a diamond, you’re a diamond, diamond, diamond.

Cinderella, your magic spell,
your heart you give me, I’ll treat you well.

Love you

You’re a diamond, you’re a diamond, diamond, diamond.

You’re a diamond, you’re a diamond, you’re a diamond, diamond, diamond.

****************************

feeble

and I see you walking down the road, talking to no one,
feeling all alone, yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah
you’re my girl
you’re my girl

and I see you walking down the road, talking to a friend,
laughing hand in hand, yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah
you’re my girl
you’re my girl

You don’t know me but I do
Here to catch a glimpse of you.

and I see you walking down the road, talking to no one,
feeling all alone, yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah
yeah yeah yeah ee yeah

****************************

Graces street

He’s found on a mountain top,

As they arrived, he was there and falling.

Yeah, yeah yeah yeah yeah good morning

before you wonder why

what goes inside your head